REGULAMENT CONCURS ”IGIENĂ DENTARĂ PENTRU DINȚI SĂNĂTOȘI”

 

AI Dental

19 octombrie 2020

Distribuit pentru: Public

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

 

1.1 Concursul “IGIENĂ DENTARĂ PENTRU DINȚI SĂNĂTOȘI” (denumit în cele ce urmează „Concurs”) este organizat în numele și de către S. C. AIORGDENTAL SRL – D, persoană juridică română, cu sediul social în Brașov, str. Castelului, nr. 34, birou 1, ap. 2, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J8/1511/2017, cod de identificare fiscală 37728659, denumită în continuare AIDental.

 

1.2 Concursul se desfașoară în conformitate cu prezentul regulament („Regulamentul”). Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din Regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

 

1.3 Regulamentul Concursului a fost întocmit și va fi făcut public, în mod gratuit, oricărui solicitant, conform prevederilor legale în vigoare, pe site-ul web AIDental, www.aidental.ro.

AIDental își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe site.

 

1.4 Organizatorul declară, că nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția participanților. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Concursului. Prin participarea la aceast Concurs, participanții sunt de acord să respecte toate prevederile și să se conformeze tuturor termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile în vigoare.

 

1.5 Prevederile din acest Regulament sunt întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

 

1.6 AIDental, în calitate de Organizator, declară că își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare după o zi de la anunțarea participanților în acest sens, pe site-ul AIDental.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1 Concursul se va desfășura în perioada 19 Octombrie 2020 până la 31 Octombrie ora 23:59, pe paginile de Facebook și Instagram AIDental.

 

2.2 Concursul poate înceta înainte de data mai sus menționată, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității AIDental, din motive independente de voința acestuia, de a continua prezentul Concurs. AIDental va anunța publicul de întreruperea Concursului prin intermediul paginii de Facebook.

 

2.3. Acest Concurs este organizat de către AIDental, în vederea promovării serviciilor stomatologice oferite și a creșterii popularității paginilor de Facebook și Instagram AIDental.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

3.1 Concursul se va desfășura din data de 19 Octombrie 2020 până la 31 Octombrie ora 23:59. După încetarea duratei Concursului, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Concursul “IGIENĂ DENTARĂ PENTRU DINȚI SĂNĂTOȘI”.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La acest Concurs poate participa orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

  1. a) Are vârsta de peste 18 ani împliniți;
  2. b) Are domiciliul sau reședința în România;

 

4.2 Nu pot participa la acest concurs, chiar dacă îndeplinesc prevederile art. 4.1. de mai sus, angajații AIORGDENTAL SRL – D, inclusiv persoanele care au regim de colaborator cu acesta.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1 Participanții la Concurs trebuie să intre pe paginile de Facebook și Instagram AIDental, să aprecieze paginile și postarea de concurs și să eticheteze 3 prieteni într-un comentariu adăugat la postare.

 

5.2. Toți participanții care îndeplinesc cumulativ condițiile de la secțiunea 4 și 5.1 pot intra într-o tragere la sorți având ca premiu: 1 igienizare (detartraj + periaj profesional).

 

5.4 Tragerea la sorți se va desfășura prin intermediul random.org și va avea loc la data de 1 Noiembrie 2020.

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participanții care postează  pe paginile de Facebook și Instagram AIDental, comentarii care au un conținut ofensator, vulgar sau indecent, care imită acte de violență, au un caracter ofensator sau discriminator sau prezintă nuditate;

– fiecare utilizator intrat în concurs va fi exportat o singură dată în random.org;

– fiecărui utilizator intrat în concurs i se va aloca automat un număr aleatoriu, fără intervenție umană;

– toate numerele astfel alocate vor fi introduse în tragerea la sorți care se va desfășura pe site-ul random.org;

– numerele desemnate automat câștigătoare de către random.org vor reprezenta ID-urile câștigătorilor concursului;

– tragerea la sorți va fi filmată.

 

5.5 Prin tragerea la sorți va fi desemnat 1 câștigător, ordinea acestora fiind dată de cea a extragerii. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat în termen de 10 zile lucrătoare de la extragere, se va apela la rezervă, situație în care câștigătorul inițial își va pierde orice drept asupra premiului. În cazul în care niciun câștigător nu va putea fi contactat de Organizator în termenul menționat, premiile vor rămâne în posesia Organizatorului.

 

5.6 Numele câștigătorului Concursului va fi publicat pe paginile de Facebook și Instagram în data de 11 Noiembrie 2020. Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să furnizeze datele de contact printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook AIDental.

 

5.7 Premiul pot fi revendicat în termen maxim de 10 (zece) zile de la data publicării numelui câștigător, în baza unui proces verbal de predare primire. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta, spre validare, la data acordării Premiului, actul de identitate care atestă corectitudinea datelor personale furnizate, precum și refuzul de a semna Procesul Verbal de predare primire atrag dupa sine, în mod automat, anularea premiului câștigat de către participant.

 

5.8 În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat, în baza datelor furnizate către AIDental, această persoană pierde dreptul de a revendica premiul.

 

5.9. Persoana câștigătoare nu are dreptul de a solicita contravaloarea în bani a premiilor câștigate la prezentul concurs.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1 Premiul în:

  • 1 igienizare a întregii cavități bucale în valoare de 250 de lei.

 

6.2 Premiul va fi făcut public și se va acorda direct numai persoanei desemnate câștigătoare, ca urmare a mecanismului menționat la Secțiunea 5.

 

6.3 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care câștigătorul nu poate intra în posesia premiului din motive care nu pot fi imputate AIDental.

 

6.4 În conformitate cu prevederile legale aplicabile, AIDental va publica numele câștigătorului în comunicările cu privire la Concurs.

 

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

7.1 Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Titlului IV, Capitolul VIII (“Venituri din premii și jocuri de noroc”) din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare).

 

7.2 Impozitul pe venitul din acordarea Premiilor va fi calculat și plătit de către AIDental, conform prevederilor din Codul Fiscal.

 

7.3 Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, cu excepția impozitului pe veniturile din premii (menționat mai sus), în legatură cu Premiul, urmare a participării la Concurs, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorului.

 

7.4 AIDental nu va acorda câștigătorului contravaloarea în bani a Premiului.

 

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

8.1. Concursul va putea fi întrerupt/ încetat înainte de termen doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a continua din motive independente de voința sa. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, AIDental va anunța participanții pe paginile de Facebook și Instagram AIDental, în cel mai scurt timp posibil, de noile circumstanțe.

 

8.2. Situațiilor avute în vedere la pct. 8.1 le sunt asimilate și hotărâri ale instanțelor judecătorești precum și acte ale autorităților publice competente, cu impact asupra Concursului.

 

8.3 În situațiile avute în vedere la pct. 8.1 și pct. 8.2, Organizatorul nu mai are nicio obligație către participanți cu privire la returnarea unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau alte asemenea.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII

9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate prin instanțele judecătorești competente din municipiul Brașov.

 

9.2 Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor putea trimite la următoarea adresă: Str. Castelului, nr. 34, Brașov, jud. Brașov, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație.

 

9.3 Legea aplicabilă este legea din România.

 

9.4 Eventualele litigii care pot apărea între AIDental și participanții la Concurs vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă.

 

9.5 În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor nu va fi posibilă, acestea vor fi înaintate instanței judecatorești competente.

 

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

10.1 Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor. Datele participanților la Concurs vor fi prelucrate de AIDental pentru aducerea la îndeplinire a următoarelor scopuri: organizarea prezentului concurs, desemnarea caștigătorilor acestui concurs, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienții de servicii stomatologice oferite de AIDental, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS) cu privire la prezentul concurs sau la alte acțiuni desfășurate în viitor, în cazul în care participanții și-au exprimat consimțământul expres în acest sens.

 

10.2 AIDental prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și ale Legii 190/2018, în calitate de operator date cu caracter personal.

AIDental se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor la prezentul Concura și să le utilizeze numai în conformitate cu prezentul Regulament Oficial și legislația aplicabilă, în vigoare.

Participanții la concurs au, conform Regulamentului general privind protecția datelor, următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal și de a șterge datele cu caracter personal. De asemenea, participanții au dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la șteregerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Participanții au, de asemenea, dreptul de avea obiecții față de prelucrarea în scopuri de marketing direct, inclusiv identificarea unui profil. Participanții au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile legii, precum și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Participanții au de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrările care consideră că le încalcă drepturile.

 

SECȚIUNEA 11.DISPOZIȚII FINALE

11.1 Participanții la Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

11.2 Orice nerespectare a Regulamentului conduce la nevalidarea premiului.

 

11.3 Revendicările nejustificate ale premiului, falsurile și plângerile din partea participanților, dovedite ca fiind neîntemeiate și/sau abuzive, constituie temei pentru AIDental în solicitarea de daune-interese.

 

SECȚIUNEA 12. RĂSPUNDEREA

12.1 Organizatorul va acorda premiul persoanei validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Prezentul Regulament oficial al Concursului “IGIENĂ DENTARĂ PENTRU DINȚI SĂNĂTOȘI” a fost redactat într-un exemplar original și se păstrează în arhiva AIORGDENTAL SRL-D.

 

 

Organizator,

AIORGDENTAL SRL-D

 

REGULAMENT